Vedtægter og regler

Hent som pdf:

Vedtægter 2024 som PDF

VEDTÆGTER FOR TOREBY SEJLKLUB

Dæmningen 2,
4800 Nykøbing F.
www.toreby-sejlklub.dk

§ 1. Navn og hjemsted.
1.1 Foreningens navn er TOREBY SEJLKLUB i Guldborgsund Kommune.

1.2 Toreby Sejlklub er hjemmehørende ved Dæmningen 2, Sundby L., og postadressen er formandens adresse.

1.3 Klubbens stander er en hvid vimpel med rød bort. Midt i det hvide felt findes bogstaverne T og S sammenslynget.

§ 2. Formål.

2.1 Toreby Sejlklubs formål er at varetage medlemmernes interesse for sejl- og bådsport samt arbejde for at udbrede kendskab og interesse for sejlsport i området.

§ 3. Organisation.

3.1 Foreningen er optaget som medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet denne organisations love og bestemmelser.

§ 4. Medlemmer og forpligtelser.

4.1 Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som ikke er ekskluderet af - eller i restance til andre sejlklubber.

4.2 For at blive optaget som aktivt medlem, skal man være bådejer og have en pæleplads i Toreby Sejlklub. Aktive medlemmer med pæleplads har samtidig krav på en vinterplads. Såfremt en båd ejes af flere i fællesskab, kan kun en ejer optages som aktivt medlem.

4.3 Passivt medlemskab giver kun ret til at deltage i klubbens arrangementer, men ikke stemmeret. Passive medlemmer kan med bestyrelsens godkendelse få udleveret en klubnøgle.

4.4 Gæstemedlemmer kan tildeles vinterplads, men ikke pæleplads.

4.5 Gæstemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

4.6 Gæstemedlemmer fritages for arbejdspligt/gebyr, men kan deltage i klubbens arrangementer samt ret til erhvervelse af klubnøgle på lige fod med aktive medlemmer.

4.7 Bestyrelsen kan beslutte at udnævne æresmedlemmer. Til æresmedlem kan udnævnes medlemmer, der i en længere årrække har ydet en særlig stor og ekstraordinær indsats for klubben og dens medlemmer. æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer.

4.8 Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

4.9 Ansøgning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

4.10 Medlemmer med bådplads er forpligtet til at have deres både ansvarsforsikret helårligt. Gæstemedlemmer, der er tildelt vinterplads, er forpligtiget til at have deres båd ansvarsforsikret i den periode, hvor båden henstår på vinterplads i Toreby Sejlklub. Både må ikke ligge i vandet mellem 15. november og 1. april - bortset fra åbner joller under 20 fod.

4.11 Gyldig forsikringspolice skal forevises bestyrelsen på forlangende.

4.12 Aktive medlemmer med bådplads er forpligtet til at udføre ulønnet, frivilligt arbejde for Toreby Sejlklub efter nærmere retningslinjer og i omfang som fastsat af bestyrelsen.

4.13 Bestyrelsen leder og fordeler arbejdet. Bestyrelsesarbejde fritager for pligtarbejde.

§ 5. Kontingent - Pladsleje mv.

5.1 Kontingent, pælepladsleje, vinterpladsleje, arbejdsgebyr samt andre priser fastsættes på den ordinære generalforsamling. De vedtagne priser er gældende fra førstkommende betalingstermin efter generalforsamlingen. Undtaget herfra er eventuelle omkostninger til arbejde, der udføres af ekstern virksomhed, der betales efter regning.

5.2 Betalingsterminer for kontingent, pladsleje mv. fastsættes af generalforsamlingen og skal være indbetalt til Toreby Sejlklub senest på den på indbetalingskortet anførte dato. Ved senere indbetaling tillægges et rykkergebyr.

5.3 Æresmedlemmer er kontingentfri. Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til - i ganske særlige tilfælde - at træffe bestemmelser om kontingentfrihed for andre medlemmer og varigheden heraf.

§ 6. Broforhold og pladsanvisning.

6.1 Klubbens bestyrelse varetager pladsfordeling ved klubbens broer og på vinterpladserne på land.

6.2 Såfremt bestyrelsen finder grundlag for omfordeling af allerede tildelte pladser, kan det gøres af bestyrelsen, såfremt de nuværende pladsholdere alle får tildelt en anden brugbar plads.

6.3 Såfremt et medlem ikke ønsker at benytte en tildelt pæleplads et år (sejlsæson), skal bestyrelsen orienteres skriftligt herom senest den 31. januar. Sker anmeldelsen rettidigt, refunderes halvdelen af pæleplads lejen.

6.4 Året efter skal der skriftligt og senest den 31. januar gives meddelelse til bestyrelsen om der ønskes pæleplads på ny. I modsat fald er pælepladsen at betragte som ledig, hvorefter bestyrelsen kan udleje pladsen til anden side.

6.5 En gentagelse kan ikke finde sted, men bestyrelsen kan dispensere, når særlige forhold gør sig gældende.
6.6 Bruges en pæleplads ikke i et år, uden bestyrelsen skriftligt er orienteret herom, er pladsen at betragte som ledig, og bestyrelsen kan herefter frit disponere over pladsen.

6.7 Når en båd ubenyttet har henstået på vinterpladsen i mere end 3 år, kan bestyrelsen pålægge ejeren at fjerne båden fra sejlklubbens område.

§ 7. Udmeldelse - Eksklusion.

7.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

7.2 Når et medlem er i restance udover 2 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

7.3 Medlemmer, der er ekskluderet på grund af restance, kan først optages på ny som medlem af foreningen efter bestyrelsens godkendelse, samt vedkommende forinden har betalt sin gæld til foreningen.

7.4 I øvrigt kan foreningen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres af førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når 2/3 af de afgivne stemmer er for.

7.5 I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommen de medlem krav på at få meddelelsen herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

7.6 Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

7.7 Et medlem som er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

7.8 Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent og pladsleje mv.

§ 8. Ordinær Generalforsamling.

8.1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

8.2 Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

8.3 Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

8.4 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal fremsendes skriftlig til formandens adresse senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.
8.5 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i restance med forfalden betaling.

8.6 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt givet til andet stemmeberettiget medlem. Såfremt en båd ejes af flere i fællesskab, kan det aktive medlem, i dennes fravær, give en medejer af båden fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen. Et stemmeberettiget medlem kan maksimalt afgive 1 stemme ved fuldmagt fra andet aktivt medlem.

§ 9. Dagsorden.

9.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg lige år.
a. Formand. b. 3 bestyrelsesmedlemmer. c. 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg i ulige år. a. Kasserer. b. 2 bestyrelsesmedlemmer. c. 1 suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

§10. Generalforsamlingens ledelse.
10.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. I helt særlige tilfælde, kan generalforsamlingen vælge sin dirigent blandt bestyrelsens medlemmer.

10.2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 7, og § 16.

10.3 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg, på begæring af 2 stemmeberettigede medlemmer, foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

10.4 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlinger optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.

11.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

11.2 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

11.3 Indkaldelse skal ske skriftligt eller elektronisk med mindst 10 dages varsel. Dagsordenen bekendtgøres med mindst 3 dages varsel ved opslag i klubhuset. I øvrigt gælder bestemmelserne i § 8, stk. 1, 5 og 6.

§ 12. Bestyrelsen.

12.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

12.2 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

12.3 På generalforsamlingen i lige år vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

12.4 På generalforsamlingen i ulige år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år.

12.5 Såvel formand, som kasserer og bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg.

12.6 Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er myndige.

§ 13. Konstituering - Tegningsret.

13.1 Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde, senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær.

13.2 Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

13.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

13.4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jf. dog § 7 stk. 4.

13.5 I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

13.6 Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

13.7 Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som af kassereren, den daglige drift undtaget.

13.8 I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

13.9 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 14. Regnskab.

14.1 Foreningens regnskabsår, driftsår og kontingentår er kalenderåret.

14.2 Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
14.3 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

14.4 Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 15. Revision.

15.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 9.

15.2 Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede.

15.3 Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

15.4 Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16. Vedtægtsændringer.

16.1 Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16.2 Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling.

16.3 Hvis 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilken antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 17. Udvalg.

17.1 Efter generalforsamlingen nedsætter bestyrelsen følgende stående udvalg:

1. Havne- og Pæleudvalg, bestående af 5 medlemmer, hvoraf de 4 er bestyrelsesmedlemmer. Klubbens formand er udvalgsformand. Blandt udvalgets medlemmer vælges en, som koordinator for vedligehold af broer, havneareal, ramslag og fortøjningspæle.

2. Pladsudvalg, bestående af mindst 2 medlemmer, hvoraf den ene er bestyrelsesmedlem og formand for udvalget.

3. Klubhusudvalg, bestående af mindst 2 medlemmer, hvoraf den ene er bestyrelsesmedlem og formand for udvalget.

4. Fest- og aktivitetsudvalg, bestående af personer, der enten er medlem af Toreby Sejlklub eller har et tilhørsforhold til klubben. Blandt udvalgets medlemmer vælges en formand, der er ansvarlig overfor bestyrelsen.

17.2 Bestyrelsen kan efter behov udvide antallet af udvalg og udvalgsmedlemmer.§ 18. Foreningens opløsning.

18.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

18.2 Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

18.3 Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

18.4 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

§ 19. Formue og faciliteter ved foreningens opløsning.

19.1 I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til søsportslige formål, dog således at klubbens fysiske faciliteter tilfalder Guldborgsund Kommune uden vederlag.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling og efterfølgende ændret, senest på den ordinære generalforsamling 27. februar 2024.

Her finder du os