Frederik IX Bro

Vejledende åbningstider
Kong Frederik den IX’s bro åbner for gennemsejling på nedenstående tidspunkter:

Åbningstider i maj 2024

Mandag-søndag kl. 7.10 og derefter i perioden kl. 8.10 til 18.40 – på minuttal 10 og 40.

Åbningstider i juni – august 2024

Mandag-søndag kl. 7.10 og derefter i perioden kl. 8.10 til 19.40 – på minuttal 10 og 40.

Åbningstider i september 2024

Mandag-søndag kl. 7.10 og derefter i perioden kl. 8.10 til 18.40 – på minuttal 10 og 40.

Åbningstider i oktober 2024

Mandag-søndag i perioden kl. 8.10 til 17.40 – på minuttal 10 og 40.

(ovenstående er cirkatider og ændringer kan forekomme)

Yderligere åbningstider

I perioden 1/11 – 31/3 kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra mandag til fredag i tidsrummet 0800 – 1600. Der kan endvidere forlanges vederlagsfri gennemsejling om lørdagen i tiden kl. 0800 – 1600, såfremt der er bestilt åbning hos bropersonalet senest om fredagen inden kl. 15.00.

Broen kan kontaktes på VHF kanal 16 eller 12 eller via telefon 5482 3170.

(Med tilladelse fra Sejlforeningen Vikingen).Frederik IX's Bro over Guldborg Sund

Signaler fra Frederik IX's Bro.

Lichtzeichen, Frederik IX's Brücke.

FLIDS hjemmeside

Kong Frederik IX's Bro

Den Danske Havnelods:
Sidste opdateringer • Tekst: 07-03-2023 - Plan: 01-03-2023
Beliggenhed
Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn.
54°45,531'N 011°51,972'E - Kort 163

Anmærkning
Den 29. maj 2023 kl. 1330 - 1800 er broen spærret for gennemsejling, der kræver åbning af broklappen.

Brotype
Enkeltfløjet klapbro

Brolængde
295 m

Gennemsejlingshøjde
4 m under klappen ved daglig vande, når broen er i lukket stilling. 3,6 m under de faste brofag.

Gennemsejlingsbredde
20 m i klapfaget.

Afmærkning
Se broplan samt Generelle bestemmelser.

Strøm
Strømmen i sundet skifter med roligt vejr regelmæssigt og løber da med en fart af 1-2 knob; med uroligt vejr og især med SE-lig kuling, der nylig har sat ind, kan den i flere dage være N-gående og kan da i enkelte af de smalle løb nå en fart på 4 knob. Forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 0,6 m.

Besejling
Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.

Åbningstider
Skibe og fartøjer kan vederlagsfrit forlange gennemsejling i perioderne:
1/4-31/5 0700 ' 1900
1/6-31/8 0700 ' 2000
1/9-30/9 0700 ' 1900
1/10-31/10 0800 ' 1800

I perioden 1/11 - 31/3 kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra mandag til fredag i tidsrummet 0800 - 1600. Der kan endvidere forlanges vederlagsfri gennemsejling om lørdagen i tiden kl. 0800 - 1600, såfremt der er bestilt åbning hos bropersonalet senest om fredagen inden kl. 1500 (telefon: 54 82 31 70).

Fra den 24/12 - 26/12 samt 31/12-1/1 er broen ikke betjent.
Ønskes vederlagsfri gennemsejling i anførte periode, skal dette bestilles hos bropersonalet (telefon: 54 82 31 70) henholdsvis senest den 23/12 eller 30/12 inden kl. 1500.
Se i øvrigt Generelle bestemmelser.

På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser, hvornår næste broåbning kan forventes.

Kabler
På begge sider af Kong Frederik IX's Bro findes undersøiske kabler.

Generelle Bestemmelser
Bestemmelser for gennemsejling af Kong Frederik lX's bro.
I medfør af lov nr. 903 af 12. juli 2007 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 5 jf. § 28, nr. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse § 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 27. oktober 2000, for sejlads gennem Kong Frederik Ixs Bro.
[Ændringen til Broreglementet bragt i EfS 26/510 2022, er indføjet under pkt. 3.2, samt afsnittet Åbningstider]

1. Broens fri gennemsejlingshøjde og - bredde
1.1. Broen, der fører over Guldborgsund syd for Nykøbing F. Havn, er en fast bro med en enkeltfløjet klap med en fri gennemsejlingsbredde på 20 m. Ved brooplukning løftes klappens vestende. Mellem Falster og klapfaget findes 5 faste brofag og mellem klapfaget og Lolland 8 faste fag. På hver side af gennemsejlingsåbningen er der på den N-lige side af broen to duc d'alber - dog er der på den S-ligste side kun én duc d'albe på hver side af gennemsejlingsåbningen.

1.2. Den fri højde under klappen, når denne er i lukket stilling, er ved daglig vandstand 4 m. Den fri højde ved daglig vandstand under de faste bro fag er 3,6 m.

2. Placering af kabler i broens nærhed
2.1. I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

3. Åbningstider
3.1. Skibe og fartøjer kan vederlagsfrit forlange gennemsejling i perioderne:
1) 1/4-31/5 0700 - 1900
1/6-31/8 0700 - 2000
1/9-30/9 0700 - 1900
1/10-31/10 0800 - 1800
2) I perioden 1/11-31/3 kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra mandag til fredag i tidsrummet 0800 - 1600. Der kan endvidere forlanges vederlagsfri gennemsejling om lørdagen i tiden kl. 0800 - 1600, såfremt der er bestilt åbning hos bropersonalet senest om fredagen inden kl. 1500 (telefon nr.: 54 82 31 70).
3) Fra den 24/12-26/12 samt 31/12-1/1 er broen ikke betjent. Ønskes vederlagsfri gennemsejling jævnfør anførte periode, skal dette bestilles hos enten bropersonalet eller Fjernstyringscentralen (FC, telefon nr. 54 85 39 09) henholdsvis senest den 23/12 eller 30/12 inden kl. 1500.

3.2. Uden for de i afsnit 3.1 nævnte tidsrum skal skibe og fartøjer, der ønsker gennemsejling, rette henvendelse til Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing Falster på telefon 54 85 39 09 mindst 1 time før broen ønskes åbnet. For en sådan broåbning skal der til Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing Falster eller bropersonalet indbetales en afgift fastsat af Banedanmark.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler
4.1. Gennemsejlingsåbningen er forsynet med fyr, der på østsiden viser rødt blink (Fl.R.3s) og på vestsiden grønt blink (Fl.G.3s). På vestsiden er endvidere anbragt en tågesirene, der i åbningstiden startes ved henvendelse herom til broen på tlf.: 54 82 31 70. Uden for åbningstiden henvises til Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing Falster, tlf.: 54 85 39 09.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling
5.1 Brovagtens beføjelser

5.1.1 Brovagten kan nægte gennemsejling når hensynet til jernbanetrafikken kræver det, navnlig i de sidste 15 minutter før et tog ventes. Han kan endvidere nægte gennemsejling, når han skønner, at det vil medføre alvorlig fare for broens sikkerhed. I tvivlstilfælde skal han, hvis forholdene tillader det, forud forhandle med det stedlige lodseri.

5.1.2. Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 250 m fra broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger, således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed.

5.1.3. Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten for at undgå beskadigelse af broen.

5.1.4. Brovagten bør under tjenesten bære uniform eller uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig.

5.2. Signaler fra skib

5.2.1. Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette
ved i en afstand af mindst 2 sømil fra broen at afgive følgende signal:

1) Om dagen: Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf
nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone
med fløjte eller tågehom.
2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone
med fløjte eller tågehorn.

5.3. Signaler fra bro

5.3.1. Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at
broen ønskes åbnet, vil der med de på broens signalmaster
anbragte lanterner blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen
som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.
2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra nord. Passage må ikke finde sted, før signalet
under punkt 3) afgives.
3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan
passere broen.
4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra syd. Passage må ikke finde sted, før signalet
under punkt 5) afgives.
5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan
passere broen.

5.3.2. Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal
tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling
ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for
gennemsejling også blive slukket.

5.3.3. Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i
en afstand af mindst 250 m fra broen.

5.4. Passageregler

5.4.1. Fartøjer, der kan lægge masten, eller som er af en sådan
højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange denne åbnet.

5.4.2. Broåbningen må kun passeres af k skib ad gangen.

5.4.3. Såfremt der er udsigt til, at flere skibe samtidigt vil komme
til at passere broen fra samme side, skal sejlskibe have fortrinsret
for maskindrevne skibe.

5.4.4. Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar
til at falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne
foranstaltninger til at undgå påsejling af broen som følge af ankre,
rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v.

5.4.5. Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte
denne under passage af broen.

5.4.6. Inden for en afstand af 250 m på hver side af broen må
skibe kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne
nødvendige fart.

5.5. Generelle bestemmelser.

5.5.1. Fortøjning ved broen eller duc d'alberne er forbudt. Ligeledes
er det forbudt at bestige broen fra både og fartøjer samt at
anvende bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan straffes med bøde.

Her finder du os