Affaldshåndtering

Affaldskort.

Affaldsplan

Oversigt
Plads 1.
1. Plastcontainer 240 l. for dagrenovation. Tømmes af Refa.
2. Skraldestativ m/klar plastiksæk for øl/sodavands-og konservesdåser. Afleveres på genbrugsplads.
3. Udslagskumme til tømning af kemiske toiletter.
Plads 2.
1. Jerncontainer 4 m3 for skibsaffald (Småt brandbart affald). Tømmes af Nykøbing F. Havn.
2. Plastcontainer 400 l. for flasker. Tømmes af Refa.
3. Jerntank 1500 l. for spildolie. Tømmes af Dansk Olie Genbrug A/S.
4. Skraldestativ m/klar plastiksæk for øl/sodavands-og konservesdåser. Afleveres på genbrugsplads.
Herunder: Kort over Toreby Sejlklub med markering af affaldspladser.
Læs mere. Link til Miljøstyrelsen.
Hent affaldsplanen.

Affaldsgården i november 2022..

Ny plan godkendt

Toreby Sejlklubs Affaldsplan 2022 er 12. december 2022 indstillet til godkendelse af Miljøstyrelsen efter den obligatoriske høring hos Guldborgsund Kommune.
Kommunen har ingen bemærkninger til selve planen, men oplyser i høringssvaret, at havne senest 31/12-2022, skal sortere det husholdningslignende affald efter samme sorteringskrav som private hustande.
Der skal sorteres i følgende ni fraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkeemballage, farlig affald og restaffald, skriver kommunen. Hent godkendelsen.
Havnens brugere kan kommentere den nye affaldsplan via Miljøstyrelsens formular, som du kan hente her.Affaldshåndteringen i Toreby Sejlklub

Af Jan Krastrup.

Affaldshåndteringen i Toreby Sejlklub kræver årligt et stort arbejde.
Der bliver brugt rigtig mange mandetimer på at håndtere affald, som medlemmer og betalende gæster samt andre besøgende skiller sig af med i klubben.
Jeg vil med dette indlæg forsøge at redegøre for, hvordan affaldshåndteringen rent faktisk foregår i vores klub.
Hvis vi begynder med medlemmernes skibsaffald, der efterlades i skraldesække eller affaldscontaineren i miljøstationen, så er det sådan, at vi i klubben kun har en affaldscontainer, der – mod betaling selvfølgelig -tømmes af Refa. Det er den grønne plastcontainer, der er placeret i det lille aflukke ved værkstedet foran klubhuset. Den tømmes en gang hver 2. uge.
I miljøgården står en flaskecontainer, der også tømmes af Refa.
Alle affaldsstativer med sække, der er opsat på vores område, tilhører sejlklubben, og de tømmes efter behov af et medlem, der har dette som arbejdsopgave og af 4-6 andre medlemmer, der uopfordret hjælper til med denne opgave. 
De fyldte sække fra stativerne rundt omkring på vores område udskiftes efter behov og de fyldte sække bæres til den store affaldscontainer, der henstår i miljøgården.
Denne container tilhører Nykøbing F. havn.
Affaldscontaineren tilser jeg jævnligt, og når den er fyldt, kontakter jeg havnekontoret, hvorefter personale fra Nykøbing F. havn afhenter den fyldte container og returnere med den kort tid senere, når den er tømt på Refas forbrændingsanlæg.
Denne ordning er temmelig kostbar, idet det pr. tømning koster ca. 1000 kr.
I højsæsonen bliver denne containeren tømt ca. hver 3. uge.
I den lille gård ved værkstedet foran klubhuset samt i miljøgården er der opstillet et skraldestativ med sække, der er forbeholdt dåser.
Disse affaldssække med dåser afhentes af en privat person, og denne ordning er uden omkostninger for klubben.
Det er derfor vigtigt, at dåser efterlades i disse sække. 
Vi har ligeledes i miljøgården en tank til spildolie.
Denne tank kan vi få tømt uden omkostninger, såfremt der ikke er iblandet vandholdige væsker. 
Trods skiltning ved spildolietanken måtte vi i efteråret tappe ca. 100 liter vand af tanken.
Det er formentlig kølervæske og lignende, som nogle har hældt i tanken. 
Vandholdige væsker må vores medlemmer derfor skaffe sig af med på en af kommunens genbrugspladser. 
Det er ligeledes ved skiltning anført, at den store container kun er til skibsaffald. 
Alligevel findes der ofte henkastet affald, som tydeligvis kommer fra et privat hjem. Resterne af et flået råvildt, stole, emballage m. flamingo fra et stort 50 tommer TV-apparat ( købt i Power), store pressenninger, hynder til en hel båd mv. er nogle af de ting, som har været efterladt i denne container.
Det er ligeledes sket flere gange, at der er efterladt kasserede skibsbatterier og lign. på jorden ved containeren. Havnens personale tager selvfølgelig ikke disse ting med, når de kommer og tømmer containeren. 
Det er så andre – fortrinsvis bestyrelsesmedlemmer, der fragter disse henstillede effekter til genbrugspladsen.
Det er jo sådanne ting, som gør, at containeren skal tømmes oftere end nødvendigt, hvilket som sagt medfører en ærgerlig og unødig udgift til klubben.
Vi kunne jo alle gøre det nemmere for hinanden, hvis alle afleverede sit skibsaffald i containeren i miljøgården, uanset hvilken bro man har sin båd liggende ved.
Hvis man f.eks fra C-broen efterlader sit affald i en af affaldssækkene på Dæmningen, så er der altså et andet medlem, som skal bære det videre op i containeren på et senere tidspunkt.
Det vil som sagt lette arbejdet meget for de medlemmer, der tager sig af affaldet i klubben, hvis flere skaffede sig af med deres skibsaffald på en mere fornuftig måde.

Hent affaldsplanen.

Her finder du os