Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

TOREBY SEJLKLUB

Seneste nyt 2017-18

Forlis i Bogense udskyder uddybningen et efter 28. oktober

Rederiet Højs fartøj "Sirius Høj" sank 10. marts i Bogense Havn, da lasten forskubbede sig. Forliset betyder, at det i dag er usikkert, hvornår oprensningen af Toreby Sejlklubs havnebassiner kan gå i gang. Efter planen skulle oprensningen være indledt i slutningen af marts af Rederiet Høj.

Søren Høj meddeler: Et af Rederiet Høj´s skibe har desværre i weekenden været ude for en ulykke. Ulykken skete i Bogense havn, hvor "Sirius Høj" under udførelse af en oprensningsopgave sank. Heldigvis skete der kun materielle skader, besætningen blev reddet uskadte i land. Desværre vil dette få betydning for vores opgaver de næste måneder. Vi forsøger nu at få alle opgaver planlagt med de enheder vi har, samt assistance fra ekstern side. Vi må dog desværre erkende, at der vil opstå lidt ekstra ventetid på nogle opgaver. Vi vil i den nærmeste fremtid vende tilbage til jer omkring dette.

19. marts er det aftalt med rederiet, at oprensningen finder efter at bådene er kommet på land. Sidste optagning finder sted 28. oktober.

- Hvor trist, siger Toreby Sejlklubs formand, Jan Krastrup, - og så lige før, de skulle i gang hos os.

Sandsugeren "Sirius Høj" med bunden i vejret ud for Bogense Havn 10. marts. To personer blev reddet i land.

Video af bjærgningen af "Sirius Høj". - nyt vindue


Stemningsfuld viseaften

Ole Fortnix, Lise Sanders og Niels Broholt skabte en stemningsfuld viseaften i Toreby Sejlklub 9. marts. med kendte og ukendte sange, hvoraf Lise havde sat musik til flere. Karsten Pagh fotograferede:


Toreby Sejlklub får fjernet 6.000 kubikmeter bundmateriale

28. februar 2018

Toreby Sejlklubs ordinære generalforsamling 27. februar godkendte bestyrelsens beretning og genvalgte formanden, Jan Krastrup, samt tre bestyrelsesmedlemmer. Hermed tilsluttede forsamlingen sig bestyrelsens beslutning om at få uddybet havnen til ca. 2,1 meter ved opgravning og bortskaffelse af de 6.000 kubikmeter bundmateriale, som Miljøstyrelsen har givet sejlklubben tilladelse til.

Rederiet Høj A/S er valgt til uddybningen, der ventes at gå i gang i slutningen af marts. Bundmaterialet sejles til Kogrund i Smålandsfarvandet, der er udpeget som såkaldt klapplads.

- Vi havde i den indledende fase god hjælp af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, der ordnede alt det ”papirmæssige” i forbindelse med ansøgningen til Miljøstyrelsen og udtagning af bundvandsprøver i havnen, oplyste Jan Krastrup i beretningen.

Den 18. januar fik vi den endelige tilladelse til oprensning af i alt 6.000 kubikmeter bundmateriale. Vi har indhentet tilbud på dette arbejde hos to firmaer. Der var væsentlig forskel i prisen på de to tilbud, som vi modtog, og vi valgte derfor, alene på grund af prisen, at få Rederiet Høj til at forestå opgaven. Vi har besluttet, at vi denne gang udnytter tilladelsen fuldt ud, oplyste Jan Krastrup.

Generalforsamlingen godkendte kasserer Karsten Paghs regnskab.

Udover Jan Krastrup som formand genvalgtes næstformand Hans Lund samt Karsten Reitz-Hansen og Tonny Cranø. Finn Larsen blev valgt som suppleant i stedet for Karsten Pagh, der overtog kassererposten i valgperioden. Revisorerne Bo Pedersen og Finn Jørgensen blev genvalgt ligesom revisorsuppleant Niels-Erik Brage.

Bestyrelsens forslag til mindre vedtægtsændringer blev drøftet og betinget vedtaget med enkelte ændringer. Forslaget kunne ikke vedtages endeligt, da der ikke var mødt en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling 27. marts. Ændringerne præciserer, at aktive medlemmer skal være bådejere med plads i havnen samt regler om udstedelse af fuldmagt.Oprensning af havnen

18. februar 2018

Rederiet Høj er hyret til opgravning af alle 6000 kubikmeter havneslam, som Miljøstyrelsens klaptilladelse omfatter. Rederiet oplyser, at uddybningen kan gå i gang i slutningen af marts. Vi forventer, at den er bragt til ende forud for søsætningerne 21. og 22. april.

12. januar 2018

Toreby Sejlklubs bestyrelse har besluttet at indlede forhandlinger med et af de to rederier, som har givet tilbud på oprensning af havnen. Miljøstyrelsens klaptilladelse omfatter 6.000 kubikmeter. Tilladelsen kan udnyttes fra 18. januar, såfremt der ikke forinden er indsendt klage over tilladelsen. Det ventes, at oprensningen kan gå i gang i februar/marts.


Ingen gennemsejling i en forårsuge

Mellem den 26. april og den 2. maj 2018 kan Frederik IX's Bro ikke åbnes.

Bro og Tunnelvedligehold meddeler 20. december 2017:

I forbindelse med udførelse af svelleudveksling og andre vedligeholdsarbejder på jernbane klappen af Kong Frederik den IX’s bro i Nykøbing Falster vil det være nødvendigt at afspærre klapfaget på broen totalt for underført sejlende trafik. Dvs. klapfaget/gennemsejlingsfaget på broen vil være spærret for åbning i forhold til den underførte skibstrafik og spærret for gennemsejling af mindre fartøjer, sidstnævnte som følge af opsætning af stillads på undersiden af broklappen.

Arbejdet er planlagt til udførelse fra onsdag den 26. april 2018 kl. 19.00 til og med onsdag den 2. maj 2018 kl. 07.00. Arbejdet er lagt i dette tidsrum (i forbindelse med Store Bededag) af hensyn til at forstyrre togtrafikken mindst muligt, og samtidig relativt tidligt på året for desuden at genere lystsejladsen mindst muligt.

Arbejdet er nødvendigt og skal udføres for at sikre broens funktion og drift fremadrettet, i dette tilfælde særligt i forhold til jernbanetrafikken. Der skal bl.a. udføres diverse vedligeholdsarbejder i sporet på broklappen og udveksles tømmer henover hele klapfaget. Arbejdet udføres i en indmeldt sporspærring som ikke kan ændres.

I forbindelse med anmeldelse af arbejdet til søfartsstyrelsen og advisering i efterretning for søfarende skal jeg bede om Jeres evt. kommentarer, indvendinger eller lign. i forhold til ovenstående planlagte arbejder.

Såfremt I ikke har indvendinger i forhold til ovenstående arbejder skal jeg bede om en tilbagemelding hvor I bekræfter dette.

Tilbagemelding skal ske senest onsdag den 17. januar 2018.

I er naturligvis også meget velkommen til at kontakte undertegnede telefonisk såfremt I har spørgsmål.

I ønskes endvidere en glædelig jul og et godt nytår.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Niclas Grønkjær Rasmussen

Civilingeniør

Bro- og Tunnelvedligehold


Uddybning af havnen

21. december 2017:

Miljøstyrelsen meddelte i dag klaptilladelse for 6.000 kubikmeter havneslam. Klagefristen er 18. januar 2018. Herefter kan uddybningen gå i gang, såfremt der ikke er gjort indsigelse fra klageberettigede parter.

11. december 2017

FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, har bistået Toreby Sejlklub med forarbejde og ansøgning til Miljøministeriet om tilladelse til at klappe 5.000 kubikmeter havneslam ved Kogrund i Smålandsfarvandet. På Jan Krastrups billede, herover , tages bundprøver fra Knud Mortensens jolle. Ifølge FLID's direktør Jan Højenvang, ser prøverne gode ud.

Bestyrelsen håber, at klaptilladelsen foreligger i januar 2018, således at Toreby Sejlklub kan entrere sig med samme firma, der allerede er i gang med at uddybe Nykøbing F. Lystbådehavn. Dette arbejde har været sat i bero af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, der imidlertid trak klagen tilbage i efteråret efter forhandlinger med Guldborgsund Kommune og Lystbådehavnen.


Kasserer-skift i Toreby Sejlklub

Fra bestyrelsesmødet 30. november:

Efter gensidig aftale er Bo Abildgaard fratrådt hvervet som kasserer og bestyrelsesmedlem på grund af mangel på tid. Karsten Pagh har indvilliget i at varetage kassererfunktonen. Bestyrelsen beklager de ulemper for nogle medlemmer, som kassererskiftet har medført. Jan Krastrup udtrykte på mødet bestyrelsens taknemlighed overfor Karstens beslutning. Hans Lund, Karsten Pagh og Jan Krastrup fører regnskab og regninger á jour.
Januar-terminen med udsendelse af girokort og klubblad ændres til marts med betaligsfrist 1. april. "Dæmningens" april-udgave flyttes til juni, besluttede bestyrelsen.